THUIR

Publications 论文发表

2023

Haitao Li, Qingyao Ai, Jingtao Zhan, Jiaxin Mao, Yiqun Liu, Zheng Liu, Zhao Cao
Proceedings of the 46th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval  ·  18 Jul 2023
Haitao Li, Qingyao Ai, Jia Chen, Qian Dong, Yueyue Wu, Yiqun Liu, Chong Chen, Qi Tian
Proceedings of the 46th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval  ·  18 Jul 2023
Xiaohui Xie, Qian Dong, Bingning Wang, Feiyang Lv, Ting Yao, Weinan Gan, Zhijing Wu, Xiangsheng Li, Haitao Li, Yiqun Liu, Jin Ma
Proceedings of the 46th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval  ·  18 Jul 2023
Yifan Wang, Weizhi Ma, Min Zhang, Yiqun Liu, Shaoping Ma
ACM Transactions on Information Systems  ·  07 Feb 2023
Qian Dong, Yiding Liu, Qingyao Ai, Haitao Li, Shuaiqiang Wang, Yiqun Liu, Dawei Yin, Shaoping Ma
arXiv  ·  01 Jan 2023
Bulou Liu, Yiran Hu, Yueyue Wu, Yiqun Liu, Fan Zhang, Chenliang Li, Min Zhang, Shaoping Ma, Weixing Shen
Lecture Notes in Computer Science  ·  01 Jan 2023

2022

Hongyu Lu, Weizhi Ma, Yifan Wang, Min Zhang, Xiang Wang, Yiqun Liu, Tat-Seng Chua, Shaoping Ma
ACM Transactions on Information Systems  ·  17 Nov 2022
Yunqiu Shao, Yueyue Wu, Yiqun Liu, Jiaxin Mao, Shaoping Ma
ACM Transactions on Information Systems  ·  28 Oct 2022
Jingtao Zhan, Xiaohui Xie, Jiaxin Mao, Yiqun Liu, Jiafeng Guo, Min Zhang, Shaoping Ma
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management  ·  17 Oct 2022
Ziyi Ye, Xiaohui Xie, Yiqun Liu, Zhihong Wang, Xuesong Chen, Min Zhang, Shaoping Ma
Proceedings of the 30th ACM International Conference on Multimedia  ·  10 Oct 2022
Bulou Liu, Yueyue Wu, Fan Zhang, Yiqun Liu, Zhihong Wang, Chenliang Li, Min Zhang, Shaoping Ma
Information Processing & Management  ·  01 Sep 2022
Chenyang Wang, Yuanqing Yu, Weizhi Ma, Min Zhang, Chong Chen, Yiqun Liu, Shaoping Ma
Proceedings of the 28th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining  ·  14 Aug 2022
Jiayin Wang, Weizhi Ma, Jiayu Li, Hongyu Lu, Min Zhang, Biao Li, Yiqun Liu, Peng Jiang, Shaoping Ma
Proceedings of the 28th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining  ·  14 Aug 2022
Yifan Wang, Weizhi Ma, Min Zhang, Yiqun Liu, Shaoping Ma
ACM Transactions on Information Systems  ·  09 Jul 2022
Jia Chen, Yiqun Liu, Yan Fang, Jiaxin Mao, Hui Fang, Shenghao Yang, Xiaohui Xie, Min Zhang, Shaoping Ma
Proceedings of the 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval  ·  06 Jul 2022
Yixiao Ma, Qingyao Ai, Yueyue Wu, Yunqiu Shao, Yiqun Liu, Min Zhang, Shaoping Ma
Proceedings of the 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval  ·  06 Jul 2022
Ziyi Ye, Xiaohui Xie, Yiqun Liu, Zhihong Wang, Xuancheng Li, Jiaji Li, Xuesong Chen, Min Zhang, Shaoping Ma
Proceedings of the 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval  ·  06 Jul 2022
Zhi-Jing Wu, Yi-Qun Liu, Jia-Xin Mao, Min Zhang, Shao-Ping Ma
Journal of Computer Science and Technology  ·  01 Jul 2022
Jun Yang, Weizhi Ma, Min Zhang, Xin Zhou, Yiqun Liu, Shaoping Ma
ACM Transactions on Information Systems  ·  30 Apr 2022
Shaoyun Shi, Yuexiang Xie, Zhen Wang, Bolin Ding, Yaliang Li, Min Zhang
Proceedings of the ACM Web Conference 2022  ·  25 Apr 2022
Chong Chen, Fei Sun, Min Zhang, Bolin Ding
Proceedings of the ACM Web Conference 2022  ·  25 Apr 2022
Ziyi Ye, Xiaohui Xie, Yiqun Liu, Zhihong Wang, Xuesong Chen, Min Zhang, Shaoping Ma
Proceedings of the ACM Web Conference 2022  ·  25 Apr 2022
Junqi Zhang, Yiqun Liu, Jiaxin Mao, Xiaohui Xie, Min Zhang, Shaoping Ma, Qi Tian
Proceedings of the ACM Web Conference 2022  ·  25 Apr 2022
Xuesong Chen, Jiaxin Mao, Yiqun Liu, Min Zhang, Shaoping Ma
International Journal of Machine Learning and Cybernetics  ·  06 Mar 2022
Junqi Zhang, Yiqun Liu, Jiaxin Mao, Weizhi Ma, Jiazheng Xu, Shaoping Ma, Qi Tian
ACM Transactions on Information Systems  ·  14 Feb 2022
Jingtao Zhan, Jiaxin Mao, Yiqun Liu, Jiafeng Guo, Min Zhang, Shaoping Ma
Proceedings of the Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining  ·  11 Feb 2022
Xiangsheng Li, Jiaxin Mao, Weizhi Ma, Zhijing Wu, Yiqun Liu, Min Zhang, Shaoping Ma, Zhaowei Wang, Xiuqiang He
Proceedings of the Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining  ·  11 Feb 2022
Xuesong Chen, Ziyi Ye, Xiaohui Xie, Yiqun Liu, Xiaorong Gao, Weihang Su, Shuqi Zhu, Yike Sun, Min Zhang, Shaoping Ma
Proceedings of the Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining  ·  11 Feb 2022
Yunqiu Shao, Jiaxin Mao, Yiqun Liu, Min Zhang, Shaoping Ma
Advances in Computational Intelligence  ·  10 Jan 2022
Yangkun Li, Weizhi Ma, Chong Chen, Min Zhang, Yiqun Liu, Shaoping Ma, Yuekui Yang
arXiv  ·  01 Jan 2022

2021

Makoto P. Kato, Yiqun Liu, Noriko Kando, Charles L. A. Clarke
ACM SIGIR Forum  ·  01 Dec 2021
Shaoyun Shi, Weizhi Ma, Zhen Wang, Min Zhang, Kun Fang, Jingfang Xu, Yiqun Liu, Shaoping Ma
Proceedings of the 30th ACM International Conference on Information & Knowledge Management  ·  26 Oct 2021
Jia Chen, Yiqun Liu, Jiaxin Mao, Fan Zhang, Tetsuya Sakai, Weizhi Ma, Min Zhang, Shaoping Ma
Proceedings of the 30th ACM International Conference on Information & Knowledge Management  ·  26 Oct 2021
Jingtao Zhan, Jiaxin Mao, Yiqun Liu, Jiafeng Guo, Min Zhang, Shaoping Ma
Proceedings of the 30th ACM International Conference on Information & Knowledge Management  ·  26 Oct 2021
Zhumin Chu, Jiaxin Mao, Fan Zhang, Yiqun Liu, Tetsuya Sakai, Min Zhang, Shaoping Ma
Proceedings of the 30th ACM International Conference on Information & Knowledge Management  ·  26 Oct 2021
Xiangsheng Li, Yiqun Liu, Jiaxin Mao
Frontiers of Computer Science  ·  11 Sep 2021
Jiayu Li, Hongyu Lu, Chenyang Wang, Weizhi Ma, Min Zhang, Xiangyu Zhao, Wei Qi, Yiqun Liu, Shaoping Ma
Proceedings of the 27th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery & Data Mining  ·  14 Aug 2021
Jiayu Li, Weizhi Ma, Min Zhang, Pengyu Wang, Yiqun Liu, Shaoping Ma
Frontiers in Digital Health  ·  11 Aug 2021
Jia Chen, Jiaxin Mao, Yiqun Liu, Ziyi Ye, Weizhi Ma, Chao Wang, Min Zhang, Shaoping Ma
ACM Transactions on Information Systems  ·  26 Jul 2021
Hanyu Li, Hongyu Lu, Songhao Huang, Weizhi Ma, Min Zhang, Yiqun Liu, Shaoping Ma
Proceedings of the 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval  ·  11 Jul 2021
Hongyu Lu, Weizhi Ma, Min Zhang, Maarten de Rijke, Yiqun Liu, Shaoping Ma
Proceedings of the 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval  ·  11 Jul 2021
Yunqiu Shao, Yueyue Wu, Yiqun Liu, Jiaxin Mao, Min Zhang, Shaoping Ma
Proceedings of the 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval  ·  11 Jul 2021
Jingtao Zhan, Jiaxin Mao, Yiqun Liu, Jiafeng Guo, Min Zhang, Shaoping Ma
Proceedings of the 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval  ·  11 Jul 2021
Yixiao Ma, Yunqiu Shao, Yueyue Wu, Yiqun Liu, Ruizhe Zhang, Min Zhang, Shaoping Ma
Proceedings of the 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval  ·  11 Jul 2021
Xiangsheng Li, Maarten de Rijke, Yiqun Liu, Jiaxin Mao, Weizhi Ma, Min Zhang, Shaoping Ma
Proceedings of the 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval  ·  11 Jul 2021
Bulou Liu, Yueyue Wu, Yiqun Liu, Fan Zhang, Yunqiu Shao, Chenliang Li, Min Zhang, Shaoping Ma
Proceedings of the 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval  ·  11 Jul 2021
Chong Chen, Weizhi Ma, Min Zhang, Zhaowei Wang, Xiuqiang He, Chenyang Wang, Yiqun Liu, Shaoping Ma
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence  ·  18 May 2021
Chenyang Wang, Weizhi Ma, Min Zhang, Chong Chen, Yiqun Liu, Shaoping Ma
ACM Transactions on Information Systems  ·  30 Apr 2021
Jia Chen, Jiaxin Mao, Yiqun Liu, Fan Zhang, Min Zhang, Shaoping Ma
Proceedings of the Web Conference 2021  ·  19 Apr 2021
Xiangsheng Li, Jiaxin Mao, Weizhi Ma, Yiqun Liu, Min Zhang, Shaoping Ma, Zhaowei Wang, Xiuqiang He
Proceedings of the Web Conference 2021  ·  19 Apr 2021
Ruizhe Zhang, Xiaohui Xie, Jiaxin Mao, Yiqun Liu, Min Zhang, Shaoping Ma
Proceedings of the Web Conference 2021  ·  19 Apr 2021
Chenyang Wang, Weizhi Ma, Min Zhang, Chuancheng Lv, Fengyuan Wan, Huijie Lin, Taoran Tang, Yiqun Liu, Shaoping Ma
Proceedings of the 14th ACM International Conference on Web Search and Data Mining  ·  08 Mar 2021
Chenyang Wang, Weizhi Ma, Min Zhang, Chuancheng Lv, Fengyuan Wan, Huijie Lin, Taoran Tang, Yiqun Liu, Shaoping Ma
Proceedings of the 14th ACM International Conference on Web Search and Data Mining  ·  08 Mar 2021

2020

Yiqun Liu, Jiaxin Mao, Xiaohui Xie, Min Zhang, Shaoping Ma
ACM SIGIR Forum  ·  01 Dec 2020
Yiqun Liu, Jiaxin Mao, Xiaohui Xie, Min Zhang, Shaoping Ma
ACM SIGIR Forum  ·  01 Dec 2020
Xiangsheng Li, Maarten de Rijke, Yiqun Liu, Jiaxin Mao, Weizhi Ma, Min Zhang, Shaoping Ma
Proceedings of the 29th ACM International Conference on Information & Knowledge Management  ·  19 Oct 2020
Shaoyun Shi, Hanxiong Chen, Weizhi Ma, Jiaxin Mao, Min Zhang, Yongfeng Zhang
Proceedings of the 29th ACM International Conference on Information & Knowledge Management  ·  19 Oct 2020
Jie Zou, Evangelos Kanoulas, Yiqun Liu
Proceedings of the 29th ACM International Conference on Information & Knowledge Management  ·  19 Oct 2020
Xiangsheng Li, Maarten de Rijke, Yiqun Liu, Jiaxin Mao, Weizhi Ma, Min Zhang, Shaoping Ma
Proceedings of the 29th ACM International Conference on Information & Knowledge Management  ·  19 Oct 2020
Ziyi Ye, Jiaxin Mao, Yiqun Liu, Min Zhang, Shaoping Ma
Proceedings of the Association for Information Science and Technology  ·  01 Oct 2020
Zhumin Chen, Xueqi Cheng, Shoubin Dong, Zhicheng Dou, Jiafeng Guo, Xuanjing Huang, Yanyan Lan, Chenliang Li, Ru Li, Tie-Yan Liu, Yiqun Liu, Jun Ma, Bing Qin, Mingwen Wang, Jirong Wen, Jun Xu, Min Zhang, Peng Zhang, Qi Zhang
Frontiers of Computer Science  ·  29 Sep 2020
Jingtao Zhan, Jiaxin Mao, Yiqun Liu, Min Zhang, Shaoping Ma
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval  ·  25 Jul 2020
Zhijing Wu, Jiaxin Mao, Yiqun Liu, Min Zhang, Shaoping Ma
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval  ·  25 Jul 2020
Shaoyun Shi, Weizhi Ma, Min Zhang, Yongfeng Zhang, Xinxing Yu, Houzhi Shan, Yiqun Liu, Shaoping Ma
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval  ·  25 Jul 2020
Chenyang Wang, Min Zhang, Weizhi Ma, Yiqun Liu, Shaoping Ma
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval  ·  25 Jul 2020
Chong Chen, Min Zhang, Weizhi Ma, Yiqun Liu, Shaoping Ma
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval  ·  25 Jul 2020
Xiaohui Xie, Jiaxin Mao, Yiqun Liu, Maarten de Rijke, Haitian Chen, Min Zhang, Shaoping Ma
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval  ·  25 Jul 2020
Fan Zhang, Jiaxin Mao, Yiqun Liu, Xiaohui Xie, Weizhi Ma, Min Zhang, Shaoping Ma
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval  ·  25 Jul 2020
Fan Zhang, Jiaxin Mao, Yiqun Liu, Weizhi Ma, Min Zhang, Shaoping Ma
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval  ·  25 Jul 2020
Yunqiu Shao, Jiaxin Mao, Yiqun Liu, Weizhi Ma, Ken Satoh, Min Zhang, Shaoping Ma
Proceedings of the Twenty-Ninth International Joint Conference on Artificial Intelligence  ·  01 Jul 2020
Chong Chen, Min Zhang, Weizhi Ma, Yiqun Liu, Shaoping Ma
Proceedings of The Web Conference 2020  ·  19 Apr 2020
Zhijing Wu, Jiaxin Mao, Yiqun Liu, Jingtao Zhan, Yukun Zheng, Min Zhang, Shaoping Ma
Proceedings of The Web Conference 2020  ·  19 Apr 2020
Chong Chen, Min Zhang, Yongfeng Zhang, Weizhi Ma, Yiqun Liu, Shaoping Ma
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence  ·  03 Apr 2020
Chong Chen, Min Zhang, Yongfeng Zhang, Yiqun Liu, Shaoping Ma
ACM Transactions on Information Systems  ·  18 Mar 2020
Yukun Zheng, Jiaxin Mao, Yiqun Liu, Mark Sanderson, Min Zhang, Shaoping Ma
Proceedings of the 13th International Conference on Web Search and Data Mining  ·  20 Jan 2020
Yukun Zheng, Jiaxin Mao, Yiqun Liu, Mark Sanderson, Min Zhang, Shaoping Ma
Proceedings of the 13th International Conference on Web Search and Data Mining  ·  20 Jan 2020
Jia Chen, Jiaxin Mao, Yiqun Liu, Min Zhang, Shaoping Ma
Proceedings of the 13th International Conference on Web Search and Data Mining  ·  20 Jan 2020
Fan Zhang, Yiqun Liu, Jiaxin Mao, Min Zhang, Shaoping Ma
AI Open  ·  01 Jan 2020

2019

Chong Chen, Min Zhang, Chenyang Wang, Weizhi Ma, Minming Li, Yiqun Liu, Shaoping Ma
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval  ·  18 Jul 2019

Special thanks to Yi Ren and Zhefan Wang for the initial construction of this page.